VIDEO ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc – R.I.P – 07.03.2018

945
0

VIDEO Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

R.I.P.

Việt Nam, 15-17.03.2018

Roma, 07-13.03.2018