Thế nào là “người xa cách” và Sự góp phần của PT Cursillo trong Sứ vụ Loan báo Tin Mừng của Giáo Hội – TLĐ T.10.2016

1169
0

Thế nào là “người xa cách”

và Sự góp phần của PT Cursillo
trong Sứ vụ Loan báo Tin Mừng của Giáo Hội

(Chủ đề Giáo lý – TLĐ T.10.2016)