Thánh Augustino – 2808

683
0

Thánh Augustino

(Ngày kính: 28/08)

Đây là vị Giáo phụ vĩ đại nhất của Tây phương. Đức Bênêđictô XVI đã dành năm buổi tiếp kiến chung để chia sẻ về thánh Augustinô:

  • Ngày 09 tháng 01 năm 2008: giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời của thánh Augustinô, nổi bật với lòng khát khao tìm kiếm chân lý.

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080109.html

  • Ngày 16 tháng 01 năm 2008: cuộc đời giai đoạn sau, nổi bật với việc trở lại Kitô giáo và thành một mục tử nhiệt thành, hoạt động mục vụ và không mệt mỏi.

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080116.html

  • Ngày 30 tháng 01 năm 2008: nói về giáo huấn của thánh nhân, chú trọng đến mối tương quan giũa đức tin và lý trí.

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080130.html

  • Ngày 20 tháng 02 năm 2008: giới thiệu sơ lược nội dung các tác phẩm chính của Thánh Nhân

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080220.html

  • Ngày 27 tháng 02 năm 2008: diễn giải cuộc hoán qua ba giai đoạn, gương mẫu cho cuộc hoán cải khác trong đời sống Kitô hữu.

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080227.html