Thứ Năm, 20/ 01/ 2022
Trang chủ Sống Lời Chúa Suy niệm song ngữ ngày 28.06 (thứ Năm tuần XII TN) –...

Suy niệm song ngữ ngày 28.06 (thứ Năm tuần XII TN) – Người khôn xây nhà mình trên đá

667
0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Thursday (June 28):  “The wise who built their house upon the rock”

Scripture:  Matthew 7:21-29

21 “Not every one who says to me, `Lord, Lord,’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven.  22 On that day many will say to me, `Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works  in your name?’ 23 And then will I declare to them, `I never knew you; depart from me, you evildoers.’  24 “Every one then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house upon the rock;  25 and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. 26 And every one who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house upon the sand; 27 and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it.” 28 And when Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at his teaching, 29 for he taught them as one who had authority, and not as their scribes.

Thứ Năm (28-6): Người khôn xây nhà mình trên đá

Mt 7,21-29

 21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?“23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người,29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

Meditation:

If you could foresee a threat to your life and the loss of your home and goods, wouldn’t you take the necessary precautions to avoid such a disaster? Jesus’ story of being swept away by flood waters and wind storms must have caught the attention of his audience who knew that terrific storms did occasionally sweep through their dry arid land without any warning signs. When Jesus described the builders who were unprepared for such a life-threatening storm, he likely had the following proverb in mind: When the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stand firm forever (Proverbs 10:25).

The only foundation that can keep us safe 

What’s the significance of the story for us? The kind of foundation we build our lives upon will determine whether we can survive the storms and trials of life that are sure to come. Builders usually lay their foundations when the weather and soil conditions are at their best. It takes foresight to know how a foundation will stand up against adverse conditions. Building a house on a floodplain, such as a dry river-bed, is a sure bet for disaster! Jesus prefaced his story with a warning: We may fool one another with our words, but God cannot be deceived. He sees the heart as it truly is – with its motives, intentions, desires, and choices (Psalm 139:2).

 

There is only one way in which a person’s sincerity can be proved, and that is by one’s practice. Fine words can never replace good deeds. Our character is revealed in the choices we make, especially when we must choose between what is true and false, good and evil. Do you cheat on an exam or on your income taxes, especially when it will cost you? Do you lie, or cover-up, when disclosing the truth will cause you pain or embarrassment? A true person is honest and reliable before God, neighbour, and oneself. Such a person’s word can be taken as trustworthy.

 

Christ is the only rock that can save us 

What can keep us from falsehood and spiritual disaster? If we make the Lord Jesus and his word the rock and foundation of our lives, then nothing can shake us nor keep us from God’s presence and protection. Are the Lord Jesus and his word the one sure foundation of your life?

 

“Lord Jesus, you are the only foundation that can hold us up when trials and disaster threaten us. Give me the wisdom, foresight, and strength of character I need to do what is right and good and to reject whatever is false and contrary to your will. May I be a doer of your word and not a hearer only.”

Suy niệm:

Nếu bạn có thể tiên đoán một đe doạ đến với cuộc đời mình và sự mất mát nhà cửa và của cải, chẳng phải bạn sẽ tiếp nhận những cảnh báo cần thiết để tránh được một tai hoạ như thế sao? Câu chuyện của Đức Giêsu về nước lũ và bão tố càng quét chắc hẳn gây sự chú ý cho thính giả của Người, họ biết rằng những bão táp kinh sợ đôi lúc đã càng quét ngang qua vùng đất khô ráo của mình mà không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Khi Đức Giêsu nói về người xây nhà thiếu chuẩn bị cho cơn bão đe doạ đến tính mạng như thế, dường như Người đang nghĩ đến câu châm ngôn: Cuồng phong thổi qua, ác nhân đâu còn nữa, nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm (Cn 10,25).

Nền tảng duy nhất giữ chúng ta an toàn

Ý nghĩa của câu chuyện đối với chúng ta là gì? Thứ nền tảng chúng ta xây dựng cuộc đời mình trên đó sẽ xác định được chúng ta có thể tồn tại sau cơn giông tố hay không. Những người xây cất thường đặt nền móng của mình khi những điều kiện về thời tiết và đất đai tốt nhất. Nó đòi hỏi sự tiên liệu để biết rõ nền móng sẽ đứng vững thế nào trước những điều kiện bất lợi xảy đến. Xây nhà trên một miếng ruộng, cũng giống như một lòng sông khô cạn, chắc chắn sẽ đưa đến tai họa! Đức Giêsu mở đầu câu chuyện của Người với lời cảnh báo: Chúng ta có thể lừa dối con người, nhưng chúng ta không thể lừa dối Thiên Chúa. Người thấy rõ lòng người với mọi ý định, ước muốn, và chọn lựa (Tv 139,2).

Chỉ có một cách duy nhất mà tính thành thật của một người được minh chứng, đó là sự thực hành. Những lời nói hoa mỹ không bao giờ có thể thay thế được những việc làm tốt đẹp. Bản tính của chúng ta được tỏ hiện qua những chọn lựa của mình, đặc biệt khi chúng ta phải chọn giữa những gì là thật hay giả, và tốt hay xấu. Bạn có gian lận trong kỳ thi hay trong việc đóng thuế, đặc biệt khi nó đòi buộc bạn không? Bạn có nói láo, hay che giấu, khi việc phơi bày sự thật sẽ làm cho bạn thiệt thòi hay xấu hổ không? Một người chân thật thì thật thà với Thiên Chúa, với bản thân, và với tha nhân. Lời nói của người như thế thì đáng tin cậy.

ĐK là tảng đá duy nhất cứu chúng ta

Điều gì có thể giữ chúng ta khỏi sự sai lầm và tai họa thiêng liêng? Nếu chúng ta lấy Chúa và lời Người làm đá tảng cho cuộc đời mình, thì không có gì có thể lay chuyển chúng ta hay ngăn cản chúng ta khỏi sự hiện diện và trợ giúp của Thiên Chúa. Thiên Chúa và lời của Người có phải là nền tảng bảo đảm cho cuộc đời bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nền tảng duy nhất có thể giúp chúng con đứng vững khi những thử thách và tai họa đe dọa chúng con. Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và sức mạnh để sống theo sự thật của Chúa, và chống trả lại đường lối giả dối. Ước gì con người biết thực thi lời Người, chứ không chỉ là người nghe mà thôi.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ