Suy niệm song ngữ ngày 16.06 (thứ Bảy tuần X TN) – Hãy để những gì anh em nói nên đơn giản “Có” hoặc “Không”

963
0

Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày Song ngữ

Saturday (June 16): Let what you say be simply Yes or No

Scripture:  Matthew 5:33-37  

33 “Again you have heard that it was said to the men of old, `You shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn.’  34 But I say to you, Do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, 35 or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. 36 And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black. 37 Let what you say be simply `Yes’ or `No’; anything more than this comes from evil.

Thứ Bảy (16-6): Hãy để những gì anh em nói nên đơn giản “Có” hoặc “Không”

Mt 5,33-37

33 “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.37 Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Meditation:

How forceful are honest words! (Job 6:25) Jesus addressed the issue of honesty and truthfulness in one’s conduct and speech. What does it mean to be true to one’s word? To be true to oneself and to others requires character. Unfortunately many people today miserably fail here. No wonder we don’t trust many in positions of leadership and influence. God is the source of all truth and there is nothing false or deceitful in him. His word is truth and his law is the truth. His truth liberates us from illusion, deceit, and hypocrisy. Jesus told his disciples that the truth will make you free (John 8:32).

 

We can count on God’s word because he is faithful and true to his word and promises

Why is it so hard to be true and to speak the truth? Truth demands commitment – that we live our lives according to it and be faithful witnesses of the truth. Jesus teaches his disciples the unconditional love of truth. He speaks against bearing false witness and all forms of untruthfulness and swearing unnecessary oaths to God. A disciple’s word should be capable of being trusted without verbal rituals to give it validity. Christ’s disciple must speak truthfully without “stretching” the truth by adding to it or by compromising the truth by speaking untruth or by leaving out what is necessary to convey what is truthful.

Do you allow God’s word of truth to rule your mind and heart?

Thomas Aquinas said: People could not live with one another if there were not mutual confidence that they were being truthful to one another… (Injustice) as a matter of honour, one person owes it to another to manifest the truth. Are you true to God, to yourself, and to others? And do you allow God’s word of truth to penetrate your mind and heart and to form your conscience – the way you think, judge, act, and speak?

“Set a watch, Lord, upon my tongue, that I may never speak the cruel word which is not true; or being true, is not the whole truth; or being wholly true, is merciless; for the love of Jesus Christ our Lord.”

Suy niệm:

Lời ngay lẽ thẳng dễ thuyết phục biết bao! (G 6,25) Ðức Giêsu đã nói về vấn đề thật thà và thành thật trong cách cư xử và lời nói. Thành thật với lời nói có nghĩa là gì? Ðể thành thật với chính mình và người khác đòi hỏi có chí khí. Thật không may, nhiều người ngày nay thất bại tại chỗ này cách thảm bại. Không lạ gì chúng ta không tin tưởng nhiều người trong những chức vụ lãnh đạo và uy thế. Thiên Chúa là nguồn mạch của tất cả sự thật và không có gì sai trái hay lừa dối nơi Người. Lời Người là sự thật và lề luật của Người là sự thật. Sự thật của Người giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng, lừa dối, và giả hình. Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng sự thật sẽ giải thoát anh em (Ga 8,32).

Chúng ta có thể tin cậy vào Lời Chúa vì Người trung tín và thành thật với lời nói và lời hứa của Người

Tại sao lại quá khó để trở nên thành thật và nói sự thật? Sự thật đòi hỏi giao ước – là chúng ta sống đời sống của mình phù hợp với nó và trở nên những chứng nhân trung thành cho sự thật. Ðức Giêsu dạy các môn đệ yêu mến sự thật vô điều kiện. Người chống lại việc làm chứng dối và tất cả những hình thức giả dối và việc thề thốt không cần thiết với Thiên Chúa. Lời nói của người môn đệ phải đáng được tin cậy mà không cần tới những nghi thức để làm cho nó có giá trị. Người môn đệ của Ðức Kitô phải nói thành thật mà không “bóp méo” sự thật bằng việc thêm thắt vào đó hay bằng việc làm tổn thương tới sự thật bằng việc nói dối hay bỏ sót những điều cần thiết để truyền đạt những gì là sự thật.

Bạn có cho phép lời chân lý của Thiên Chúa làm chủ lý trí và tâm hồn mình không?

Thánh Tôma Aquinô nói: Người ta không thể sống với người khác nếu không có sự tin cậy với nhau đến nỗi họ trở nên thành thật với nhau… (Trong sự công bình) như vấn đề kính trọng, người này mắc nợ điều đó với người kia để bày tỏ sự thật. Bạn có thành thật – đối với Thiên Chúa, với bản thân, và với người khác không? Và bạn có để cho lời chân lý của Thiên Chúa thấm nhập vào tâm trí mình và uốn đúc lương tâm của mình – cách bạn suy nghĩ, phán đoán, hành xử, và nói năng không?

Lạy Chúa, xin xem chừng miệng lưỡi con để con có thể không bao giờ nói lời xấu xa không đúng sự thật, hay là sự thật lại không hoàn toàn là sự thật, hay là toàn bộ sự thật lại không có chút khoan dung, vì tình yêu Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ