Số 41 – T.01.2020 – Mừng kính lễ Phaolô Trở Lại – Quan thầy PT Cursillo

924
0

BẢN TIN ULTREYA Số 41 – T.01.2020

Mừng kính lễ Phaolô Trở Lại – Quan thầy PT Cursillo