Số 40 – T.09.2019 – Mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá – Ngày Truyền Thống PTXL – 140919

993
0

BẢN TIN ULTREYA SỐ 40

MỪNG LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

NGÀY TRUYỀN THỐNG PHONG TRÀO CURSILLO XUÂN LỘC