Số 38 – T.01.2019 – Mừng kính lễ Phaolô Trở Lại – Quan thầy PT Cursillo

623
0

Bản tin Ultreya số 38 – T.01.2019

Mừng kính lễ Phaolô Trở Lại – Quan thầy PT Cursillo

Bùi Chu, ngày 18/01/2019