SỐ 26-T.5/2016 “Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”

756
0

SỐ 26-T.5/2016

“Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác
đến ở với anh em luôn mãi”