Palanca 2019

1534
0

PALANCA CURSILLO XUÂN LỘC – VIỆT NAM

NĂM 2019

Ngoài Palanca theo phát động của PT Cursillo Việt Nam, xin quý anh chị hiệp thông Palanca theo lời mời gọi của Tổ chức Cursillo Thế Giới:

Palanca Cursillo Thế Giới 2019