Thứ Sáu, 3/ 07/ 2020

Thông Tin

Sống Ngày Thứ Tư

Về Cuốn Tư Tưởng Nền Tảng – Ấn Bản III –...

Về Cuốn Tư Tưởng Nền Tảng Ấn Bản (III) (FUNDAMENTAL IDEAS OF CURSILLOS MOVEMENTS) Phong trào Cursillo được khai sinh vào năm 1944, tại Palma de...

Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo – Chia sẻ về...

Chia sẻ về Ấn Bản III Việt ngữ NHỮNG TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG PHONG TRÀO CURSILLO Quý anh chị cursillistas rất thân mến, Việc chuyển ngữ cuốn...

Góc Chia Sẻ

Phóng Sự Nhìn Lại 5 Năm Thông Điệp Laudato Si’

Phóng Sự Nhìn Lại 5 Năm Thông Điệp Laudato Si' Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp. Ngay từ khởi nguyên Thiên Chúa...

Sống Lời Chúa

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm A 2020 Tin Mừng: Ga 20,19-23 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất...