Nên Thánh nhờ Phong trào Cursillo

1409
0

NÊN THÁNH NHỜ PHONG TRÀO CURSILLO

Bài chia sẻ của Phó Tế Ben Agustin, Thứ Bảy 2/8/14 tại
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ ở Orange, California.