Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo Đầu Tiên Ngành Việt Nam

456
0

Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo Đầu Tiên
Ngành Việt Nam

(Nguyễn Đức Tuyên)

Lần đầu tiên, Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo Cursillo I (Cursillo Leaders’ Workshop I) đã được mở tại Fresno, California, Miền XI, dành cho các cấp lãnh đạo Phong trào, từ chiều ngày Thứ Sáu, 14.2.1997, đến chiều Chúa Nhật, 16.2.1997.

Trước khi tường trình diễn tiến và những thành qủa của khóa học, xin được ghi lại một số điều cần làm sáng tỏ.

Phong trào Cursillo trên toàn nước Mỹ được chia ra 12 miền và Miền XI bao gồm 15 giáo phận: Fresno, Guam, Honolulu, Los Angeles, Monterey, Oakland, Orange, Reno, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Jose, Santa Rosa và Stockton. Riêng ngành Việt Nam, Miền XI hiện có 9 Phong trào Giáo phận ngành Việt Nam là Fresno, Honolulu, Los Angeles, Oakland, Orange, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Jose và các nhóm cursillo ở những giáo phận khác. Số cursillista Việt Nam trong Miền XI ước chừng 2,500 anh chị em, một con số đông đảo nhất tại Hoa Kỳ.

Điều ghi nhận thứ hai là hiện nay, ngoài khóa tĩnh huấn Cursillo, văn phòng quốc gia Hoa Kỳ đã soạn thảo và cổ võ việc tổ chức các khóa hội thảo như sau:

 1. Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo I (Cursillo Leaders’ Workshop I)
 2. Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo II (Cursillo Leaders’ Workshop II)
 3. Khóa Hội Thảo Đào Luyện Lãnh Đạo (Leaders Formation Workshop)
 4. Khóa Hội Thảo Linh Hướng (Spiritual Advisors’ Workshop)
 5. Khóa Hội Thảo về Khóa Cusillo (Three Day Weekend Workshop)
 6. Khóa Hội Thảo Tiền Cursillo (Pre-Cursillo Workshop)
 7. Khóa Hội Thảo Hậu Cursillo (Post-Cursillo Workshop)
 8. Khóa Hội Thảo Hoạch Định Mục Vụ (Pastoral Planning Workshop)
 9. Khóa Hội Thảo Dấn Thân Phục Vụ (Cursillo Leader Commitment Workshop).
 10. Khóa Hội Thảo Phúc Âm Hóa (Cursillo Evangelization Workshop)

Trong 10 khóa hội thảo kể trên, 5 khóa đầu thuộc thẩm quyền miền, và 5 khóa sau do văn phòng giáo phận tổ chức.

Bây giờ xin được trở lại Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo I.

Địa điểm tổ chức được thực hiện tại Trung Tâm Ryan thuộc Giáo Phận Fresno, nơi thường xuyên tổ chức các buổi họp miền, có nhà nguyện cổ kính và phòng ốc rộng rãi. Fresno còn được coi là trung độ của California, cách miền bắc khoảng 3 giờ xe và miền nam khoảng 5 giờ xe.

Ban điều hợp gồm cha Linh hướng, một Điều hợp viên, một Phụ tá đều hợp viên kiêm Trưởng Khối Học Hội, một Trưởng Khối Phục Vụ, 10 anh chị đảm trách các bài chia sẻ và một số anh chị em tự nguyện khác.

Đặc điểm của khóa hội thảo là ngoài nhiệm vụ trao phó, mọi anh chị đến với khóa học đều là tham dự viên toàn thời, chia sẻ cảm nghiệm và trách nhiệm như nhau. Tất cả có 40 tham dự viên. Nếu phân tích trách nhiệm lãnh đạo trong qúa khứ và hiện tại thì khóa quy tụ: 2 linh hướng, 5 thành viên phục vụ miền, 8 trưởng hay cựu trưởng Phong trào, 4 trưởng hay cựu trưởng Trường Huấn Luyện (lúc đó chưa gọi là Trường Lãnh Đạo), 19 anh chị em đã đảm trách điều hành khóa học hay rollo, hiển nhiên là trong số này có những anh chị em đã đảm nhận hai ba trách nhiệm. Sự phân tích trên đây không hề có ngụ ý đề cao chức vụ các tham dự viên mà chỉ nhìn trên khía cạnh kinh nghiệm phục vụ, làm tôi trung của Chúa và Phong trào.

Khóa Hội Thảo nhằm 4 mục tiêu:

 1. Sống gắn bó và kết hợp mật thiết với Chúa Kitô.
 2. Nhận thức sâu xa hơn về mục đích và phương pháp của Phong trào, nhất là giai đoạn hậu cursillo và nhóm lãnh đạo Phong trào.
 3. Xác định vị thế và các phương pháp áp dụng để biến Phong trào thành dụng cụ canh tân hữu hiệu của Giáo Hội và tái tạo mọi sự vật trong Chúa Kitô.
 4. Hoạt động hữu hiệu hơn trong chương trình mục vụ của Giáo phận và biết đối phó với các nghịch cảnh hầu giúp Phong trào sinh nhiều hoa trái.

Chương trình khóa hội thảo được chia ra 4 phần trải dài trong 12 Bài Chia Sẻ:

Phần I: Mục tiêu của Phong trào Cursillo, bao gồm 4 Bài Chia Sẻ, nhằm khai triển hiểu biết về mục tiêu của Phong trào trong ý định và mục đích của Thiên Chúa đối với loài người và lịch sử nhân loại.  Phần này bao gồm:

 1. Bài chia sẻ Khai Khóa vào đêm Thứ Sáu, tóm lược lịch sử và muc tiêu của khóa học và những điều cần yếu để khóa học thâu đạt kết qủa.
 2. Bài chia sẻ Sống Điều Căn Bản Là Người Kitô Hữu, đêm Thứ Sáu, nhận định những khủng hoảng trong thế giới, trong Giáo Hội và trong Phong trào, để từ đó đặt ra vấn đề căn bản là sống hiệp nhất với Thiên Chúa trong Chúa Kitô, giải pháp duy nhất cho vấn nạn thế giới và Giáo Hội
 3. Bài chia sẻ về Giáo Hội, cũng diễn ra tối Thứ Sáu, đề cập tới tình yêu và sự tạo dựng của Thiên Chúa qua việc thiết lập Giáo Hội, đồng thời nói về sứ mạng của Giáo Hội và vị trí của Phong trào trong Giáo Hội.
 4. Bài chia sẻ Xây Dựng Đời Sống Kitô Hữu diễn ra sáng Thứ Bảy, tìm hiểu những gì các nhà sáng lập nhắm tới khi hình thành Phong trào, đồng thời đem ra cái nhìn về toàn bộ sách lược của Phong trào.

Phần II: Xây dựng Phong trào, bao gồm 3 bài chia sẻ, mô tả những phương cách xây dựng Phong trào hầu cải đổi thế giới, đặc biệt trong giai đoạn hậu cursillo, gồm có:

 1. Bài chia sẻ Hậu Cursillo, đề cập tới việc đào tạo và hướng dẫn cursillista để họ thâu đạt mục tiêu tối hậu của Phong trào.
 2. Bài chia sẻ Nhóm và Hội Nhóm chú tâm vào việc hình thành nhóm thân hữu để sống điều căn bản là người Kitô hữu, đồng thời nhấn mạnh về nhóm môi trường và cách ứng dụng phương pháp Cursillo trong việc Phúc Am hóa.
 3. Bài chia sẻ kế tiếp, Ultreya, nhằm quy tụ những nhóm thân hữu và nhóm môi trường. Đó là lý do căn bản tại sao cần có Ultreya và làm thế nào cho buổi Ultreya hữu hiệu.

Phần III: Phong trào hữu hiệu nhờ nhóm lãnh đạo, được trình bày trong 4 bài chia sẻ, 1 bài chiều Thứ Bẩy và 3 bài ngày Chúa Nhật:

 1. Người Lãnh Đạo Cursillo là bài chia sẻ đề cập đến những gì người lãnh đạo cần trang bị, đặc biệt trong việc hình thành nhóm lãnh đạo và việc tiếp xúc cá nhân để làm cho Phong trào trở nên hữu hiệu.
 2. Bài chia sẻ Vị Trí Của Phong trào, được trình bầy vào sáng Chúa Nhật, xác định vị trí của Phong trào trong Giáo Hội, nhấn mạnh đến sự đóng góp của Phong trào cho Giáo Hội cùng trách vụ người lãnh đạo trong Phong trào.
 3. Trường Lãnh Đạo là bài chia sẻ kế tiếp, đào sâu những điều cần yếu để hình thành và nhận thức trách vụ đích thực của Trường Lãnh Đạo.
 4. Kết Hợp Mật Thiết Với Thiên Chúa là bài chia sẻ chót của phần III, do linh mục linh hướng đảm trách, trình bầy những điều cốt lõi trong việc hình thành nhóm lãnh đạo. Đó là làm sao tăng trưởng việc kết hợp với Thiên Chúa.

Phần IV: Hướng về phía trước, nhấn mạnh đến những giải pháp phải đối diện, không phải chỉ là việc điều hành Trường Lãnh Đạo mà là việc hoạch định tương lai Phong trào, đối chiếu với thực tại trước mắt. Phần này gói ghém trong bài chia sẻ duy nhất:

 1. Hướng Về Phía Trước.

Bài chia sẻ kết khóa được diễn ra sau Thánh Lễ kết khóa, trong bầu không khí trang nghiêm và cảm động.

Ngoại trừ bài chia sẻ khai khóa và kết khóa, mỗi bài chia sẻ được trình bầy trong khoảng 30 phút; có 10 phút để chia sẻ nhóm và 20 phút để chia sẻ chung. Ban điều hợp khóa học và anh chị đảm trách bài chia sẻ có trách nhiệm làm sáng tỏ thêm đề tài; tuy nhiên, mọi tham dự viên đã đóng góp chung cho đề tài và cùng nhau tìm ra giải pháp cho các vấn đề được nêu lên. Sau đó là sự góp ý của cha linh hướng.

Song song với các bài chia sẻ kể trên là các Giờ Kinh Phụng Vụ, các bài Nguyện gẫm và Thánh lễ do linh mục linh hướng đảm trách nhằm giúp các tham dự viên kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, suy niệm và phụng vụ.

Bài nguyện gẫm sáng Thứ Bẩy trình bầy về Ý Nghĩa Giáo Hội qua việc xét mình là những người lãnh đạo trong Giáo Hội, tinh thần của Giáo Hội, và trách nhiệm người tông đồ trong Giáo Hội. Trong khi đó, bài nguyện gẫm Sáng Chúa Nhật trình bầy về Ý Thức Trách Nhiệm Cá Nhân, nhấn mạnh đến việc tự biết mình là người lãnh đạo, được ơn gọi để sinh nhiều hoa trái, được đào tạo trên căn bản Thánh kinh, và đáp ứng lòng khát khao sự thật của thế giới.

Sinh hoạt Ultreya tối Thứ Bẩy, những giờ tiếp xúc cá nhân, thời gian “mặt đối mặt” – lần đầu tiên được áp dụng trong khóa -, giây phút đối diện trước Thánh Thể cùng những lời nguyện tự phát trong Thánh Lễ là những giây phút thánh thiêng, xoáy mạnh vào tâm hồn mỗi cá nhân tham dự viên, như những của báu riêng tư trong đời người.

Công bằng mà nói, Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo Cursillo đầu tiên này là một thách đố lớn lao cho mọi người. Trước hết, chưa ai có kinh nghiệm về khóa hội thảo loại này. Các tài liệu hoàn toàn bằng anh văn và chương trình hội thảo dành cho Phong trào Cursillo có tập tục, văn hóa và ngôn ngữ Anh văn hay Mễ văn. Khơi sự lược duyệt các dàn bài chia sẻ, người ta có cảm tưởng hoang mang, chới với vì đề tài mở rộng hầu như xa đề. Riêng về số lượng, một dàn bài trải rộng có khi đến 11 trang giấy, nhiều hơn số trang cô đọng và trau chuốt trong 30 phút.

Có một số anh chị em lúc ban đầu, khi nghe tới việc mở khóa, không cảm thấy phấn khởi, vì nghĩ rằng những điều gì cần biết về Phong trào thì đã được biết, và nhất là thì giờ eo hẹp, không thể tham dự.

Anh chị em mỗi người ở một nơi, xa xôi cách trở, không có dịp hội họp, thảo luận, chia sẻ; nhất là tổ chức tại một nơi mà số cursillista khá khiêm tốn, gây nên gánh nặng cho Phong trào sở tại là Fresno.

Tuy nhiên, với ý chí, lòng qủa cảm, sự cậy trông và tinh thần phó thác nơi Thầy Chí Thánh cùng sự nâng đỡ của Mẹ Maria, khoá học có thể nói được là thành công, một sự thành công được mọi người xác định, không phải là một cách nói xã giao.

Khi lược duyệt chương trình và các dàn bài chia sẻ cùng mọi diễn tiến được khuyến cáo trong tài liệu, sau khi suy nghĩ, thảo luận và cầu nguyện, ban điều hợp khóa hội thảo quyết định giữ nguyên chương trình, cho dù có thể có trở ngại, nhằm thử nghiệm đầu tiên, tránh pha chế, tham bán trong khóa đầu.

Cũng vậy, các bài chia sẻ được khuyến cáo theo sát chỉ dẫn, chỉ lược bỏ những gì không phù hợp với hòan cảnh hiện tại của các Phong trào ngành Việt Nam. Vả lại, nếu chú tâm suy nghĩ chín chắn đề tài, truy tầm tài liệu rải rác trong các văn bản Cursillo thì những bỡ ngỡ đầu tiên dần dần sáng tỏ và cảm thấy xác tín.

Nhờ sự xác tín và trung thành ấy, tới nay, qua kinh nghiệm khóa đầu, mọi người thấy được những gì cần cải đổi, mà không sợ việc làm vội vã của mình dẫn đưa khóa học tới chỗ xa nguồn, không phân biệt được đâu là thuốc, đâu là thang.

Các người đảm trách bài chia sẻ, từ đôi chút ngỡ ngàng vì chưa nắm vững “vị trí” bài của mình, kể cả việc thống nhất ngôn từ; nay có thể nói được là đã thông suốt vai trò, còn có đóng trọn vai trò hay không lại là chuyện khác.

Việc tổ chưc khóa học về mặt thể chất phải nói là một điểm son của Phong trào Fresno. Anh chị em chưa hề đứng điều hành một khóa học, cho dù đã tham dự nhiều khóa, với số lượng cursillista khiêm tốn, nhân lực, vật lực eo hẹp, phải tự xoay xở lấy và giải quyết những vấn đề nhiều khi ngoài tầm tay của mình.

Khóa hội thảo đã để lại trong tâm trí mọi người một hình ảnh đẹp, có Chúa dẫn đường, có anh chị em nâng đỡ nhau, tay nắm tay sánh bước.

Có nhiều điều phải nói tới. Ưu và khuyết điểm. Xin ghi ra một số đặc điểm:

Trước hết là ơn Chúa, qua sự hướng dẫn của Thánh Linh. Đã có một số việc xảy ra ngoài dự liệu, đã có những khó khăn tưởng không vượt nổi, nhưng rồi cũng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta gắng làm và Chúa sắp đặt.

Sự điều hợp gặp cản trở vì điều kiện không gian và thời gian, nhưng khi ráp lại, mọi chuyện có thể nói là trơn tru. Yếu tố thành công là nhờ tinh thần hiệp nhất, tình thân hữu keo sơn sẵn có của nhóm lãnh đạo tự nhiên, và nhất là bài học lãnh đạo tập thể tiềm ẩn trong anh chị em từ nhiều năm trước

Lần đầu tiên một khóa hội thảo diễn ra đơn sơ, nhẹ nhàng, không phải mất công vì chuẩn bị ẩm thực rềnh ràng. Thức ăn được cung cấp từ bên ngoài, đến bữa mọi người tự lấy phần ăn. Sau bữa ăn, các nhóm tự phân công dọn dẹp.

Các trợ tá, vừa điều hành, vừa phục vụ, và vừa tham dự toàn thời các buổi học hội, cũng ở trong một nhóm. Đặc biệt là 2 vị linh hướng cũng tham dự toàn thời như bất cứ tham dự viên nào. Thật ra, cha linh hướng sở tại, vì lòng khiêm nhường cao độ, đã đến với khóa hội thảo hoàn toàn là một tham dự viên trầm lặng, nhưng đã nói rất nhiều trong cử chỉ. Mọi người cùng hiệp nhất đích thực, không chút ngăn cách.

Để việc lượng gía khóa hội thảo được chính xác và khách quan, một tham dự viên, hiện đang giảng dạy tại đại học, được yêu cầu soạn thảo các câu hỏi với sự góp ý của ban điều hợp để các tham dự viên trả lời ẩn danh như ta thường thấy tại các cuộc thăm dò. Các câu hỏi được ghi điểm từ số 5 là số cao nhất và số 1 là số thấp nhất.

Sau đây là kết qủa Bản Lượng Giá với điểm trung bình như sau:

 1. Chương trình buổi hội thảo dồi dào và phong phú. (4.22)
 2. Các bài chia sẻ được sắp xếp mạch lạc và dễ theo dõi. (3.97)
 3. Những bài chia sẻ giúp tôi mở rộng thêm kiến thức. (4.39)
 4. Người chia sẻ trình bầy một cách rõ ràng và linh động. (3.80)
 5. Những kinh nghiệm cá nhân và thí dụ dùng trong các bài chia sẻ giúp tôi hiểu thấu đáo các bài chia sẻ. (3.69)
 6. Thời gian để tham dự viên đóng góp ý kiến được đặt đúng mức. (3.06)
 7. Phần tiếp xúc cá nhân giúp tôi tạo tình thân với anh em. (3.89)
 8. Phòng họp được thiết kế để các tham dự viên được thoải mái. (3.78)
 9. Ban điều hợp tạo được bầu không khí thân mật giữa các tham dự viên. (4.33)
 10. Ban điều hợp khóa biểu lộ tinh thần phục vụ và sự nhiệt thành trong suốt buổi hội thảo khóa. (4.75)
 11. Hình thức vừa điều hành, vừa phục vụ, và vừa tham dự khóa rất tiện gọn và hữu hiệu. (4.44)
 12. Thời khóa biểu sắp xếp hợp lý. (3.69)
 13. Giờ kinh phụng vụ và thánh lễ sắp xếp riêng biệt như vậy là tiện lợi. (4.51)
 14. Khóa hội thảo có gía trị cho tôi. (4.69)

*

Những gì còn lại trong ký ức tôi khi ghi lại những dòng này là mục tiêu khóa học đã đạt được. Khóa Hội Thảo Lãnh Đạo I, như lời phát biểu của anh điều hợp viên, là nơi tạo cơ hội nghiên cứu toàn bộ về Phong trào Cursillo, là nơi gặp gỡ của cấp lãnh đạo Phong trào, để cùng nhau chia sẻ về đời sống Kitô, về những kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo. Qua chia sẻ, người lãnh đạo được tăng trưởng trong hai chiều kích: tinh thần Kitô và khả năng lãnh đạo.

Thành qủa của khóa nổi bật trong những giờ thảo luận, càng lúc càng gia tăng, càng lúc càng sôi nổi, càng nhiệt tình, càng thiết tha và càng sống động. Nó không giúp giải quyết hết mọi vấn đề, nhưng nó đem ra những ánh sáng mới và đề ra những tiêu hướng, mà từ đó vấn đề được giải quyết theo sự soi sáng của Thánh Linh. Khóa Hội Thảo biểu lộ sức sống của Phong trào, thể hiện trên gương mặt mỗi anh chị em, như “có Chúa trong ta”. Ai cũng tự nhủ: phải có thêm nhiều khóa khác!