Cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô – Lm Mark Seiker

549
0

Bài nói chính của Linh hướng

(Spiritual Keynote)

Cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô

(Personal Encounter with Christ)

Cha Mark Seiker (Rev. Mark Seiker)

(Bài chia sẻ trong Đại hội Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ, hình thức online, ngày 24-25/07/2020)