Album Audio MIỄN LÀ ĐỨC KITÔ ĐƯỢC RAO GIẢNG

830
0

Album Audio MIỄN LÀ ĐỨC KITÔ ĐƯỢC RAO GIẢNG

Mừng Kim Khánh Linh mục

Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú

(1968–29/06–2018)