14.09.2016 – Album Hình ảnh Ngày Sinh hoạt Truyền Thống PTXL

795
0

Album Hình ảnh Đại Ultreya + Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Ngày Sinh hoạt Truyền Thống PT Cursillo XL

Bùi Chu, ngày 14.09.2016