11012020 – Album hình ảnh Đại Ultreya + Thánh lễ mừng kính thánh Phaolo Trở Lại

328
0

Album hình ảnh Đại Ultreya + Thánh lễ mừng kính thánh Phaolô Trở Lại

Bùi Chu, ngày 11/01/2020