1.2_Những Tư Tưởng Nền Tảng-Ấn bản III (2014)-Phụ lục: Tóm lược LSPT

750
0

NHỮNG TƯ TƯỞNG NỀN TẢNG

PHONG TRÀO CURSILLO

ẤN BẢN III – 2014

PHẦN PHỤ LỤC

TÓM LƯỢC LỊCH SỬ PHONG TRÀO CURSILLO

(Song ngữ Việt – Anh)