Chủ Nhật, 27/ 09/ 2020

Thông Tin

Sống Ngày Thứ Tư

Tình bằng hữu – TXT

TÌNH BẰNG HỮU Đóng góp trong phần thảo luận về đề tài “The Christian Leader in the Cursillo Movement”- National Encounter 7/24-25/2020 Thomas Trần Xuân Thời

Lãnh đạo Kitô Giáo trong PT Cursillo – Juan Ruiz

Lãnh đạo Kitô Giáo trong PT Cursillo Đại hội toàn quốc Hoa Kỳ (online) – 24-25 tháng 7-2020 Juan Ruiz

Góc Chia Sẻ

Sống Lời Chúa

Trang chủ Để Lời Được Lớn Lên Để Lời...

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật XXIV Mùa Thường niên, năm A 2020 Tin Mừng: Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa...