Trang chủ Học hỏi Tin Mừng Chúa Nhật Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm C

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm C

118
0
Chia sẻ

Để Lời Được Lớn Lên: Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm C

Phúc Âm: Ga 10, 27-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.